Pekolan kyläyhdistys ry:n säännöt


Y-tunnus 3037421-4
Nämä säännöt on hyväksytty ja vahvistettu 3.4.2023 Patentti- ja rekisterihallituksessa

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pekolan Kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Hattulan kunta.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Hattulan kunnan entisen Pekolan koulupiiriin kuuluvien eri kylien, jäljempänä Pekola, asukkaiden yhteistyötä, vaalia Pekolan kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä
ja asukkaiden viihtyvyyttä.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Yhdistys osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä ja aloitteita
sekä antaa lausuntoja.
Järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä
sekä harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa.
Järjestää kylän yhteisiä tilaisuuksia ja toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

4§ TOIMINNAN RAHOITTAMINEN
Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan jäsenmaksuja,
sekä hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvat järjestää
rahakeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.
Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä omistaa, vuokrata ja antaa vuokralle toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys voi harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

5§ JÄSENMAKSU
Vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

6§ JÄSENEKSI LIITTYMINEN
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy toiminnan tarkoituksen ja sitoutuu sitä noudattamaan.

7§ JÄSENYYDEN LAKKAAMINEN
Jäsenyys lakkaa, jos jäsen itse eroaa tai kyläyhdistyksen hallitus tekee päätöksen
hänen erottamisestaan.

8§ YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-9 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta, ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja ja muut mahdollisesti lisäksi tarvittavat toimihenkilöt
voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

9§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10§ YHDISTYKSEN TILINKÄYTTÖOIKEUS
Tilinkäyttöoikeudesta päätetään hallituksen kokouksessa.

11§ YHDISTYKSEN TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, äänten mennessä tasan henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. esitetään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 9. päätetään jäsenmaksun suuruus
 10. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 11. valitaan seuraavalle tilikaudelle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenmäärästä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

HALLITUKSEN KOKOUS
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.
Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja.

13§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosikokouksen ja ylimääräisen kokouksen koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsu julkaistaan paikkakunnan sanomalehdessä, kylän fyysisillä tai sähköisellä ilmoitustauluilla tai yhdistyksen sosiaalisen median tileillä.

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

15§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä vähintään kahdessa (2) yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

16§ VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA TAI LAKKAUTETTAESSA
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

17§ MUUT SÄÄNNÖKSET
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.